תנאי שימוש בפלטפורמת גרופהאג – מפגשים לחברי מועדון שילב

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לכל המינים

 

תנאים אלה הינם ביחד ובכפוף לתנאי השימוש הכלליים של גרופהאג

 

אודות השירות של גרופהאג / Group Hug
 

השירות משמש, בין היתר, כמנוע תיווך בין הורים או לקוחות לנותני שירות בתחומים שונים. השירות מאפשר לנותני השירות לפרסם את שירותיהם ולהציע להורים לקבוע פגישות אונליין איתם.

התכנים והמידע המוצגים בפלטפורמות נאספים על-ידי נותני השירות, משתמשי השירות ומפעילי השירות ממגוון מקורות, מקוונים ואחרים, וחלקם מובאים על-ידי נותני השירות באופן ויזואלי ופרונטלי בדמות הדרכות וייעוצים אונליין בוידיאו ובאמצעים אחרים.


 

מפעילי השירות עשויים להעמיד לרשותך כלים לשיתוף שירותים ותכנים מהפלטפורמות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילי השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמם של מפעילי השירות.
 

השירות מבוסס בין השאר על שימוש אינטגרטיבי של שירותים כמוLtd. SimplyBook.me, Wix, Zapier, Zoom, Teams by Microsoft, ועוד. שירותים אלה של צדדים שלישיים, מועדים לעיתים לתקלות פנימיות וחיצוניות ובעיות המשפיעות בין השאר על רציפות ואופי התפקוד שלהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מבין ומאשר כי כל בעיה ו/או תקלה הנובעת ו/או מתקשרת לשירותי צד שלישי כמפורט לעיל, אינה באחריותם של מפעילי השירות והינך מוותר מראש על כל טענה בנושא זה.
 

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה.

שים לב! - השירות מהווה פלטפורמה טכנולוגית בלבד ואין לה כל קשר מקצועי לנושא, תוכן או נשוא השירותים הניתנים באמצעותיה על ידי היועצים ו/או אנשי המקצוע. אין ולא תהיה למפעילי השירות ולשירות כל חבות מקצועית בכל מקרה בו ייגרם כל סוג של נזק למי מהצדדים המשתמשים בפלטפורמה. למען הסר ספק, אין מפעילי השירות אחראים לכל מידע / ידע / הנחייה / הוראה וכיו״ב הניתנים להורים / משתמשים על ידי היועצים והמומחים המוצגים ומשתתפים באתר ו/או בפעילות משותפת כלשהי עם גרופהאג. כל מידע ו/או תוכן ו/או המלצה, ו/או עצה, ו/או תכנית, ו/או קישור ו/או כיו"ב שיפורסם ו/או יונגש ו/או ימסר ללקוח ו/או לעובדיו באתר, (להלן: "התוכן") מיועד אך ורק להשכלה כללית, גם אם הוא נושא אופי יישומי, והשימוש בו ו/או היישום שלו הינו על דעת ובאחריות המשתמש בלבד.
אין בתוכן האמור כדי להחליף אבחון, ו/או טיפול ו/או עצה של אנשי מקצוע מורשים בתחום כל שהוא מתחומי הרפואה (כולל רפואת הנפש), ללא יוצא מן הכלל, ואין לראות בתוכן האמור עצה או התוויה רפואית ו/או המלצה להפסקה או לשינוי של טיפול רפואי. באחריותו הבלעדית בלבד של כל משתמש באתר, לרבות הלקוח ועובדיו במסגרת המנוי,  להתייעץ עם הרופא המטפל באשר לכל תוכן שיקבל או פעולה שינקוט, במידה ויש בהן כדי לסתור כל טיפול רפואי קיים.  
חיוב וגבייה ממשתמשי השירות, מהווים צינור טכני להעברת התשלומים ליועצים ואין בכך כדי לרמז או לטעון כי קיימת אחריות כלשהי של מפעילי השירות והשירות לכל מקרה / נזק שייגרם למי מהמשתמשים ו/או היועצים.

למען הסר ספק, אנשי המקצוע הלוקחים חלק בשירות ובאתר, מחויבים לתת במסגרתו ייעוץ בלבד ולא טיפול מסוג כלשהו.שינויים בשירות והפסקת פעילות
 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם, מחירם, תוכנם וזמינותם של השירותים, המידע והתכנים בו ואופן הצגתם ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו.

כמו כן, למפעילי השירות נתונה בכל עת הזכות לשנות את תוכנן של הפלטפורמות, לרבות אך לא רק, להפסיק, לגרוע, לשנות או להוסיף עליהם, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי. זאת, ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למפעילי השירות נתונה בכל עת הזכות לשנות את מסלולי השירות, לרבות אך לא רק, את מועדיהם, תוכנם, נותן השירות המספק אותם, עלותם וכיו"ב, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי. שינוי כאמור יכול להיות ביחס למאפייני אחד ממסלולי השירות ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מפעילי השירות אף יהיו רשאים להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילי השירות יפעלו כמיטב יכולתם על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, יפרסמו מפעילי השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו מפעילי השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן קצר ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

 השימוש בשירות
 

הנך רשאי להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים בתנאי שימוש אלה על נספחיהם / תנאים המצורפים להם. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת של מפעילי השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):
 

 • אין לעשות בשירות כל שימוש או להעלות לפלטפורמות כל תוכן המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;

 • אין להציג או לפרסם בשירות מידע / תכנים שאינם קשורים לשירות;

 • המחירים המוגדרים בכל שירות / ייעוץ הינם מחייבים. אין לשנות ולתאם מחירים ותנאים מול נותני השירות;

 • בכל שינוי בפרטי פגישה לאחר שנקבעה, לרבות ביטולה, באחריות המשתמש לעדכן את נותן השירות שעמו נקבעה הפגישה;

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, מידע או נתונים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה מלבד המטרות המותרות בפורש במסמכים המחייבים;

 • אין לציין, לקדם, לפרסם או להציג כל מידע, פרטים או קישור למתחרה לשירות - בין אם באופן ישיר או באופן עקיף;

 • אין להציג ולפרסם תנאים המעידים על הפליה כלשהי, העדפה מגדרית, לאומנית או כל צורה של גזענות;

 • ככל שנרשמת לשירות בהינתן שתהיה אפשרות כזו, בהתאם למפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות רק באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת;

 • אין ליצור קשר ישיר עם נותני השירות, אלא אך ורק באמצעות השירות או באמצעיו הנלווים שהוקצו מטעם השירות;

 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים, שירותים או מידע מהשירות;

 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי השירות. אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

 • אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

 • אין לקשר לתכנים, מידע או שירותים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהשירות, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
   

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש אסור בפלטפורמות ו/או בשירות. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימושך בפלטפורמות ו/או בשירות, לרבות כל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילי השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

 


 

 

 

 שירות בתשלום ומדיניות ביטולים
 

ביטול הרשמה למפגש, הדרכה, ייעוץ או פגישה - עד 24 שעות לפני מועדה כפי שנקבע במערכת.   

במקרה של אי התייצבות של לקוח לפגישה שנקבעה בתשלום, לא יינתן כל החזר כספי ללקוח.

במקרה של אי התייצבות יועץ / איש מקצוע מטעם גרופהאג למשך מעל 15 דקות ואי קיום המפגש / פגישה / ייעוץ / הדרכה - יוצע ללקוח החזר כספי או קביעת מועד / תוכן חלופי. 

חלק מן השימוש בשירות כרוך בתשלום. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק מהשירות.
 

התמורה לשימוש בשירות תיגבה ממך באמצעות מעבד תשלומים דוגמת כרטיסי אשראי / פייפאל / אפליקציית ביט או כל אמצעי תשלום שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילי השירות, או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות. מפעילי השירות אינם נוהגים לשמור את פרטי אמצעי התשלום.
 

ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם יכבדו מפעילי השירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.
 

ביטול עסקה – עסקת השימוש בשירות היא עסקה חד פעמית או עסקה מתמשכת לתקופה לא קצובה, אשר התשלום עבורה מתחדש מדי חודש. במידה ומדובר בעסקה חד פעמית, על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות עד 24 שעות לפני מועד הפגישה שנקבעה תחת העסקה, תוך ציון הדרישה לבטל את החיוב. באם מדובר על ביטול עסקה מתמשכת, על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות וליצור קשר ישיר ומיידי, תוך ציון הדרישה לבטל את המשך החיוב. הביטול יהיה תקף מרגע הביטול, אך התשלומים עבור השירות ימשכו עד לתום החודש הקלנדרי בו בוטלה העסקה – כלומר, המנוי ישלם את תשלום המינימום החודשי ובנוסף תשלומים נוספים שהצטברו במהלך החודש עד לרגע הביטול.

 

סייג זיכוי חלקי למועדון לקוחות שילב – במידה ולא נכחת במפגש עליו שילמת, תוכל לקבל זיכוי של 50% מהסכום וזאת במידה ופנית לגרופהאג, בדרכי התקשורת המקובלים, תוך 24 שעות מזמן קיום המפגש עליו שילמת

בוטל מפגש / פגישה שנקבעו, שלא באשמת המשתמש, יזוכה המשתמש תוך 30 יום במלוא הסכום כפי שפורסם בשירות.

 

​ 

קישורים
 

ייתכן ותמצא בפלטפורמות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים לבתי עסק ונותני שירות. קישורים אלה עשויים להיות מוצגים ומפורסמים על ידי נותני השירות. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה לרוב אינם מתפרסמים על ידי מפעילי השירות, או מטעמם ומפעילי השירות אינם שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילי השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילי השירות אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילי השירות אינם מתחייבים כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והם רשאים להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתם המוחלט.

  


 

תכנים מסחריים
 

מפעילי השירות עשויים להציג בפלטפורמות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בפלטפורמות מטעם צדדים שלישיים. מפעילי השירות אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי השירות אינם צד לכל עסקה כזו והם לא ישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

 

קניין רוחני
 

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים בפלטפורמות, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט מידע / תכנים הנמסרים לתצוגה / פרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילי השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילי השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 

הסרת תכנים מהשירות
 

מפעילי השירות מכבדים את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילי השירות על כך מיידית בכתב באמצעות פניה לכתובת דוא"ל contact@grouphug.online או באמצעות התיבה הרלוונטית בעמוד הכניסה לאתר. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילי השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

 

אחריות
 

השימוש בשירות, באתר, ביישומון ובכל מידע / תוכן, או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות, הפלטפורמות וכל מידע, תוכן ושירות הכלולים בהם.
 

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש "כפי שהם" (AS IS) וככל שיהיו זמינים. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין תכונות המידע, התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע / שירות/ ייעוץ שהתקבל / הדרכה / הנחייה / תכנים שהוצגו / התפרסמו בפלטפורמות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילי השירות אינם מתחייבים כי מידע, תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של נותני שירותים, בעלי עסקים ושירותים ושל משתמשים, המוצגים או המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילי השירות לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.

יודגש כי מפעילי השירות מהווים מתווכים בלבד בין הורים לבין נותני שירותים בנושאי הורות. כל החלטה עם קשר או הקשר רפואי או טיפולי, בין אם קיבלת אותה על סמך מידע שראית / קיבלת בשירות ובין אם במרומז או במובהק על ידי נותני השירות בפלטפורמות - הינה על אחריותך בלבד. בכל התלבטות ו/או חשש לחולי או בתסמינים המעידים על בעיה רפואית או מחלה, בין אם אצלך, אצל ילדייך או בני ביתך – מחובתך לפנות בהקדם וללא דיחוי לרופא או מטפל מוסמך.

מפעילי השירות מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע ותכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמציגים ומפרסמים משתמשים בפלטפורמות, לרבות תגובות וביקורות ומידע, וכן תכנים שמפרסמים מפעילי השירות. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיו אמינים ומדויקים, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.
 

מפעילי השירות אינם מתחייבים ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או תקלות תקשורת וקישוריות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי וממשקי מפעילי השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי השירות, נותני השירות או אצל מי מספקיהם. מפעילי השירות לא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל בקישוריות לאינטרנט או בתקשורת כלשהי או למערכות אחרות ובמערכות המחשוב שלך או של מפעילי השירות, או של מי מטעמם.

 

שיפוי
 

הנך מתחייב לשפות את מפעילי השירות, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילי השירות, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממידע / תכנים שמסרת לתצוגה / פרסום בפלטפורמות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירו או בקשר אליו.