top of page
short
GroupHug Logo

תנאי השימוש, מדיניות ביטולים, מדיניות הפרטיות והצהרת נגישות
 

תנאי שימוש

 

הקדמה

​​

ברוכים הבאים  ל- ״גרופ האג״, המופעל על ידי חברת גרופהאג אונליין בע"מ ("מפעילי השירות"), שירות המתווך בין משתמשים ליועצים, אנשי רפואה ורפואת הנפש, מטפלים, מדריכים, מנחים וכיו"ב החיצוניים למפעילי השירות (להלן: ״נותני השירות״) לטובת קביעת פגישות וקבלת מידע ותכנים ושירותים באמצעים מקוונים ו/או פיזיים לרבות על ידי ישומון המופעל ומפותח על ידי מפעילי השירות, אתרי אינטרנט הזמינים בכתובות https://www.grouphug.online/  https://www.grouphug.live/ , https://www.sub.grouphug.live/ , רשתות חברתיות, אפליקציות ובכל אמצעי נוסף של מפעילי השירות (להלן: "הפלטפורמות") לפי שיקול דעת מפעילי השירות (להלן: "השירות").

 

השימוש בלשון זכר או בלשון נקבה בתנאים אלה, במסמכי השירות, בממשקי השירות בכללותם ובכל תוכן הקשור אליהם, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להצביע על הפליה כל שהיא או רמיזה מגדרית. שירות ״גרופהאג״ מעודד תעסוקה שווה ותנאים שווים לכל מין, דת לאום וגזע.

 

השימוש בשירות, ובכלל זה בין היתר קבלת השירות, הוספת ועדכון מידע ותכנים אודות שירותים המוצגים בשירות, דירוג וכתיבת ביקורות וכיו"ב, יחייב רישום לשירות, גם אם לטובת שימוש מזדמן, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום לשירות והשימוש וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים (כמפורט בפסקאות הבאות).

הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה.

 

השימוש בשירות, בפלטפורמות ובכלל זה במידע ובתכנים הכלולים בהן מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בפלטפורמות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות ובפלטפורמות (להלן ולעיל: "המסמכים המחייבים").

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות, בפלטפורמות ובתכנים הכלולים בהן באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בפלטפורמות ולקבלת השירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות או/ו בפלטפורמות.
 

 

 

 

 

 

 

אודות השירות

 

השירות משמש, בין היתר, כמנוע תיווך בין המשתמשים לנותני שירות בתחומים שונים. השירות מאפשר, בין היתר, לנותני השירות לפרסם את שירותיהם ולהציע למשתמשים לקבוע פגישות מקוונות ו/או פרונטליות איתם.

ככלל, השירות ניתן באמצעות מספר מסלולים: (1) מנוי אישי / דרך חברה או ארגון; (2) ייעוץ / טיפול אישי; (3) מפגשים קבוצתיים / הרצאות; (4) תכנים ומפגשים מוקלטים בקבצי וידאו ו/או קול (5) אוטומציות אינטראקטיביות (להלן ביחד: "מסלולי השירות"). המסלולים ניתנים באמצעות פגישות מקוונות באמצעי מדיה שונים, ו/או בצורת ממשק אינטראקטיבי ו/או על ידי מפגשים פרונטליים.

התכנים והמידע המוצגים בפלטפורמות נאספים על-ידי נותני השירות, משתמשי השירות ומפעילי השירות ממגוון מקורות, מקוונים ואחרים, וחלקם מובאים על-ידי נותני השירות באופן ויזואלי ופרונטלי בדמות תכנים, הדרכות, טיפולים וייעוצים על ידי פגישות מקוונות באמצעי מדיה שונים, ו/או על ידי מפגשים פרונטליים ו/או באמצעות ממשקים אינטראקטיביים אוטומטיים.


 

מפעילי השירות עשויים להעמיד לרשותך כלים לשיתוף שירותים ותכנים מהפלטפורמות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילי השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמם של מפעילי השירות.

 

השירות מבוסס בין השאר על שימוש אינטגרטיבי של שירותים כמו Ltd. SimplyBook, Wix, Zapier, Zoom, Teams by Microsoft, Twilio, Whatsapp, AWS, MongoDB, Video ועוד. שירותים אלה של צדדים שלישיים, מועדים לעיתים לתקלות פנימיות וחיצוניות ובעיות המשפיעות בין השאר על רציפות ואופי התפקוד שלהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מבין ומאשר כי כל בעיה ו/או תקלה הנובעת ו/או מתקשרת לשירותי צד שלישי כמפורט לעיל, אינה באחריותם של מפעילי השירות והינך מוותר מראש על כל טענה בנושא זה.
 

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה.


שים לב! - השירות מהווה פלטפורמה טכנולוגית בלבד ואין לה כל קשר מקצועי לנושא, תוכן או נשוא השירותים הניתנים באמצעותה על ידי נותני השירות. אין ולא תהיה למפעילי השירות כל אחריות או חבות, מקצועית ו/או כספית ו/או אחרת, בכל מקרה בו ייגרם כל סוג של נזק למי מהצדדים המשתמשים בשירות ו/או באתר לרבות נותני השירות. למען הסר ספק, אין מפעילי השירות אחראים לכל מידע / ידע / הנחייה / הוראה וכיו״ב הניתנים למשתמשים על ידי נותני השירות ו/או משתתפים באתר ו/או בשירות ו/או בפעילות משותפת כלשהי אשר מתבצעת בפלטפורמות מפעיל השירות. השימוש בשירות ו/או בתוכן הנמסר על ידי נותני השירות ו/או היישום שלו הינו על דעת ובאחריות המשתמש בלבד.

חיוב וגבייה ממשתמשי השירות, מהווים צינור טכני להעברת התשלומים לנותני השירות ואין בכך כדי לרמז או לטעון כי קיימת אחריות כלשהי של מפעילי השירות לכל מקרה / נזק שייגרם למי מהמשתמשים ו/או נותני שירות המוצגים באתר.


 

 

 


שינויים בשירות והפסקת פעילות

 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם, מחירם, תוכנם וזמינותם של השירותים, המידע והתכנים בו ואופן הצגתם ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו.

כמו כן, למפעילי השירות נתונה בכל עת הזכות לשנות את תוכנן של הפלטפורמות, לרבות אך לא רק, להפסיק, לגרוע, לשנות או להוסיף עליהם, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי. זאת, ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למפעילי השירות נתונה בכל עת הזכות לשנות את מסלולי השירות, לרבות אך לא רק, את מועדיהם, תוכנם, נותן השירות המספק אותם, עלותם וכיו"ב, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי. שינוי כאמור יכול להיות ביחס למאפייני אחד ממסלולי השירות ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מפעילי השירות אף יהיו רשאים להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילי השירות יפעלו כמיטב יכולתם על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, יפרסמו מפעילי השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו מפעילי השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן קצר ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

השימוש בשירות

 

הנך רשאי להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת של מפעילי השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן): 
 

 • אין לעשות בשירות כל שימוש או להעלות לפלטפורמות כל תוכן המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;

 • אין להציג או לפרסם בשירות מידע / תכנים שאינם קשורים לשירות;

 • המחירים המוגדרים בכל שירות / ייעוץ הינם מחייבים. אין לשנות ולתאם מחירים ותנאים מול נותני השירות;

 • בכל שינוי בפרטי פגישה לאחר שנקבעה, לרבות ביטולה, באחריות המשתמש לעדכן את נותן השירות שעמו נקבעה הפגישה;

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, מידע או נתונים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה מלבד המטרות המותרות בפורש במסמכים המחייבים;

 • אין לציין, לקדם, לפרסם או להציג כל מידע, פרטים או קישור למתחרה לשירות - בין אם באופן ישיר או באופן עקיף;

 • אין להציג ולפרסם תנאים המעידים על הפליה כלשהי, העדפה מגדרית, לאומנית או כל צורה של גזענות;

 • ככל שנרשמת לשירות בהינתן שתהיה אפשרות כזו, בהתאם למפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות רק באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת;

 • אין ליצור קשר ישיר עם נותני השירות, אלא אך ורק באמצעות השירות או באמצעיו הנלווים שהוקצו מטעם השירות;

 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים, שירותים או מידע מהשירות;

 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי השירות. אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

 • אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

 • אין לקשר לתכנים, מידע או שירותים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהשירות, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. 
   

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש אסור בפלטפורמות ו/או בשירות. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימושך בפלטפורמות ו/או בשירות, לרבות כל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילי השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 
 

שירות בתשלום, מנויים ומדיניות ביטולים 
 

ביטול מפגש, הדרכה, ייעוץ או פגישה - במפגש פרטני עד 24 שעות לפני מועדה כפי שנקבע במערכת / במפגש קבוצתי - עד 6 שעות לפני מועד המפגש כפי שנקבע במערכת.  למנויים (מנויי לידה, קבוצות, עובדים): לאחר חלוף זמן זה ( 24 / 6 שעות למועד הפגישה / מפגש וכו׳), לא ניתן יהיה להחזיר את המפגש למכסת הפגישות / מפגשים במנוי. למנויים בהם לא מוגבלת כמות המפגשים הקבוצתיים, ניתן יהיה לבטל כאמור ללא השפעה על מכסת הפגישות.

למנויים שנרכשו (מנויי לידה, מנויי מפגשים קבוצתיים וכיו״ב), לאחר הרשמה למפגש אחד (הראשון) במסגרת המנוי, במידה והמנוי/ה מבקש/ת לבטל את המנוי ולקבל זיכוי, לא יינתן זיכוי. 

לא ניתן להאריך את משך המנוי לאחר ביצוע ההרשמה אליו.

במקרה של אי התייצבות של לקוח לפגישה שנקבעה בתשלום למשך מעל 15 דקות, לא יינתן כל החזר כספי ללקוח.

במקרה של אי התייצבות נותן שירות למשך מעל 15 דקות ואי קיום המפגש / פגישה / ייעוץ / הדרכה - יוצע ללקוח החזר כספי או קביעת מועד או פתרון חלופי. 

 

חלק מן השימוש בשירות כרוך בתשלום. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק מהשירות.
 

התמורה לשימוש בשירות תיגבה ממך באמצעות מעבד תשלומים דוגמת כרטיסי אשראי / פייפאל / אפליקציית ביט או כל אמצעי תשלום שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילי השירות, או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות. מפעילי השירות אינם נוהגים לשמור את פרטי אמצעי התשלום.
 

ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם יכבדו מפעילי השירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות. 

ביטול עסקה – עסקת השימוש בשירות היא עסקה חד פעמית או עסקה מתמשכת לתקופה לא קצובה, אשר התשלום עבורה מתחדש מדי חודש. במידה ומדובר בעסקה חד פעמית, על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות עד 8 שעות במפגש פרטני / 6 שעות במפגש קבוצתי לפני מועד הפגישה שנקבעה תחת העסקה, תוך ציון הדרישה לבטל את החיוב. באם מדובר על ביטול עסקה מתמשכת, על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות וליצור קשר ישיר ומיידי, תוך ציון הדרישה לבטל את המשך החיוב. הביטול יהיה תקף מרגע הביטול, אך התשלומים עבור השירות ימשכו עד לתום החודש הקלנדרי בו בוטלה העסקה – כלומר, המנוי ישלם את תשלום המינימום החודשי ובנוסף תשלומים נוספים שהצטברו במהלך החודש עד לרגע הביטול.

בוטלה פגישה שנקבעה, שלא באשמת המשתמש, יזוכה המשתמש תוך 30 יום במלוא הסכום כפי שפורסם בשירות.

 

​​למען הסר ספק, מובהר כי האמור בחלק זה של תנאי השימוש מתייחס לשירות הניתן באופן מקוון ו/או באופן פרונטלי

 

קישורים
 

ייתכן ותמצא בפלטפורמות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים לבתי עסק ונותני שירות. קישורים אלה עשויים להיות מוצגים ומפורסמים על ידי נותני השירות. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה לרוב אינם מתפרסמים על ידי מפעילי השירות, או מטעמם ומפעילי השירות אינם שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילי השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילי השירות אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילי השירות אינם מתחייבים כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והם רשאים להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתם המוחלט.

  


 

 

תכנים מסחריים

 

מפעילי השירות עשויים להציג בפלטפורמות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בפלטפורמות מטעם צדדים שלישיים. מפעילי השירות אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי השירות אינם צד לכל עסקה כזו והם לא ישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

 

יובהר כי במהלך השימוש בשירות, כחלק מפלטפורמת המנויים, יישלחו מפעם לפעם למנויים הרשומים עדכונים בנוגע למפגשים מיוחדים ותכנים ו/או שירותים חדשים ומעודכנים הזמינים להם כחלק מהנוי. עדכונים אלה הינם חלק ממידע תפעולי הנדרש כדי להשתמש במנוי ולקבל ממנו ערך.


 

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים בפלטפורמות, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט מידע / תכנים הנמסרים לתצוגה / פרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילי השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילי השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. 

הסרת תכנים מהשירות

 

מפעילי השירות מכבדים את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילי השירות על כך מיידית בכתב באמצעות פניה לכתובת דוא"ל _contact@grouphug.online_ או באמצעות התיבה הרלוונטית בעמוד הכניסה לאתר. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילי השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.


 

אחריות
 

אתר האינטרנט, היישומונים וכל אחת מהפלטפורמות האחרות, ביחד ולחוד, משמשות כפלטפורמות קישור ותיווך בלבד למטרות ייעוץ, טיפול, חילופי מידע, הדרכה ולתקשורת בין המשתמשים השונים ונותני השירות. השימוש בשירות, באתר, ביישומון ובכל מידע / תוכן, או שירות הכלולים בהם, לרבות באמצעות כל אחת מהפלטפורמות או באמצעות השתתפותך או של מי מטעמך בפגישות מקוונות ו/או פרונטליות הקשורות לשירות ו/או תווכו על ידי מפעילי השירות, או בשימוש / צריכת כל סוג של תוכן הזמין בשירות או מתקשר אליו, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילי השירות לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השימוש בשירות, לרבות בקשר עם פגישות מקוונות ו/או פרונטליות שהתקיימו במסגרתו ו/או בתיווכו, או בקשר עם השימוש בפלטפורמות ושימוש בכל מידע, ותוכן הכלולים בהם.

 

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש "כפי שהם" (AS IS) וככל שיהיו זמינים. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין נכונות המידע, התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע / שירות / ייעוץ / הדרכה / הנחייה / תכנים שהוצגו / התפרסמו בכל אחת מהפלטפורמות או ביחס לשימוש בהם, או במסגרת פגישות ו/או מפגשים שהתקיימו בקשר עם השירות היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילי השירות אינם מתחייבים כי מידע, תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של נותני שירותים, בעלי עסקים ומשתמשים, המוצגים או המתפרסמים במסגרת השירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילי השירות לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירות, הוא על אחריותך בלבד.

יודגש כי מפעילי השירות מהווים מתווכים בלבד בין משתמשים לבין נותני שירות בנושאים שונים. כל החלטה עם קשר או הקשר רפואי או טיפולי (לרבות בנושאי רפואת הנפש), בין אם קיבלת אותה על סמך מידע שראית / קיבלת בשירות ובין אם במרומז או במובהק על ידי נותני השירות בפלטפורמות, בין אם בפגישות מקוונות ובין אם בפגישות פרונטליות או בתכנים הזמינים בשירות - הינה על אחריותך בלבד. בכל התלבטות ו/או חשש לחולי או בתסמינים המעידים על בעיה רפואית או מחלה, בין אם אצלך, אצל ילדייך או בני ביתך – מחובתך לפנות בהקדם וללא דיחוי לרופא או מטפל מוסמך, על פי העניין.

מפעילי השירות מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע ותכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמציגים ומפרסמים משתמשים בפלטפורמות, או במסגרת השירות לרבות תגובות וביקורות ומידע, וכן תכנים שמפרסמים נותני השירות ומפעילי השירות. תכנים אלה או השירות אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיו אמינים ומדויקים, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.

 

מפעילי השירות אינם מתחייבים ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או תקלות תקשורת וקישוריות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי וממשקי מפעילי השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי השירות, נותני השירות או אצל מי מספקיהם. מפעילי השירות לא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל בקישוריות לאינטרנט או בתקשורת כלשהי או למערכות אחרות ובמערכות המחשוב שלך או של מפעילי השירות, או של מי מטעמם.


 

למען הסר ספק, מפעילי השירות אינם אחראיים בצורה כלשהי לשירות הניתן על ידי נותני השירות (בכלל זה גם לא לאבחון, ייעוץ וטיפול רפואי ו/או נפשי), ואינם אחראיים לכל מעשה או מחדל מצד נותני השירות, לרבות מתן או אי מתן אבחנות, הצעות, עצות, המלצות, הפניות או טיפול כלשהו.

פניית המשתמשים בשירות באמצעות השירות אל נותני השירות הינה מרצונם החופשי ובאחריותם המלאה. מפעילי השירות אינם מהווים צד להתקשרות בין המשתמשים בשירות ובין נותני השירות, ואינם אחראיים על השירות אותם מעניקים נותני השירות ו/או על שביעות רצון המשתמשים בשירות מהשירות שניתן להם על ידי נותני השירות או התאמתו לצרכיהם. נותני השירות אחראים באופן בלעדי לכל המתרחש במסגרת ו/או בעקבות מתן השירות המוענק על ידיהם.

 

 

שיפוי
 

הנך מתחייב לשפות את מפעילי השירות, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים לרבות כל מצג או התחייבות במסגרתם או הפרה של כל הוראות דין. בנוסף, תשפה את מפעילי השירות, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממידע / תכנים שמסרת לתצוגה / פרסום בפלטפורמות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות או בקשר אליו.

 

 

שינוי במסמכים המחייבים

 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר האינטרנט בו ניתן השירות ולפי שיקול דעת גם עדכון הנמענים והמנויים באמצעות דוא״ל. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בפלטפורמות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בפלטפורמות ובשירות.דין וסמכות שיפוט

 

על השימוש בשירות ו/או בפלטפורמות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים ו/או מהשימוש בשירות ו/או בפלטפורמות, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו, ישראל.

 

המחאה
 

העבירו מפעילי השירות את זכויותיהם והתחייבויותיהם ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיו הם רשאים להמחות גם את זכויותיהם והתחייבויותיהם, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים וכל הנובע מהם. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכל הנובע מהם וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.


 

פנו אלינו

 

מפעילי השירות מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי הוצג / פורסם בפלטפורמות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו באמצעות פניה לכתובת דוא"ל contact@grouphug.online או באמצעות התיבה הרלוונטית בעמוד הכניסה לאתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
 

עודכן לאחרונה: 17.5.2023

תקנון פעילות קידום – כנס Onlife שנת 2023

 

 

הגדרות

"החברה" - גרופהאג אונליין בע"מ, ח.פ. 516312865, מרחוב מאנה 26 תל אביב, כתובת דוא"ל contact@grouphug.online

"עמודי הפעילות" - דפי רכישת מנוי הלידה של החברה וההרשמה אליהם.
 

"משתתף" - אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו שמונה עשר (18) שנים ביום השתתפותו בפעילות; (2) הוא תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; (3) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון הפעילות.
 

מובהר בזאת במפורש כי קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יוכלו לזכות בפרסים.

 

"הפעילות" - במהלך כנס Onlife בחודש מרץ 2023, יוזמנו המשתתפים להשתתף בפעילות בה ייקח חלק מי שרכש מנוי לידה של גרופהאג אונליין בע"מ בהתאם להוראות תקנון זה. רכישת מנוי לידה כאמור תאפשר לרוכש בודד לזכות בפרס מפגש אישי באורך שעה בנושא שינה או התפתחות תינוקות עם יסמין שורקי נורבש, אשת מקצוע הנותנת שירות במסגרת פעילות החברה. שווי המתנה 850 שקלים 
 

"תקופת הפעילות" - הפעילות תתקיים בתאריך 31.03.2023 בין השעות 08:30-12:00.

 

החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על-ידה בעמוד הפעילות ו/או בתקנון הפעילות המעודכן אשר יפורסם בתקופת הפעילות בעמוד הפעילות, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

 

"מועמד לזכייה בפרס" - משתתף אשר רכש מנוי לידה של גרופהאג אונליין במעמד השתתפות בכנס Onlife.

 

החברה רשאית להגדיל או להקטין את מספר המועמדים לזכייה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולמשתתף ו/או למועמד לזכייה לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.

 

"זוכה" - מועמד אחד (1) בלבד לזכייה  אשר: (1) עמד בכל תנאי תקנון הפעילות; (2) לא נמנע ממנו קבלה ו/או מימוש הפרס בהתאם להוראות תקנון הפעילות; (3) הוכרז כזוכה על-ידי החברה בהתאם למנגנון המפורט בתקנון הפעילות; (4) מימש את הזכייה בפרס בהתאם להודעת המימוש בתקופת המימוש, וטופס הזכייה, בהתאם להגדרת מונחים אלה בהוראות תקנון הפעילות.

 

"הפרס" - מפגש אישי באורך שעה עם יסמין שורקי נורבש  בנושא שינה או התפתחות תינוק בשווי 850 שקלים . 
 

החברה תהא רשאית לשנות ו/או להחליף את מהות וטיב הפרס, כולו או חלקו ו/או את מספר הפרסים ו/או להוסיף פרסים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו בעמוד הפעילות ו/או בתקנון הפעילות ו/או בתנאי השימוש של החברה.

מרגע מסירת הפרס לזוכה, לא תעמוד לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו, לפי העניין, ובהתאם לסוג הפרס, איכותו, טבעו, התאמתו לצרכי הזוכה, ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.

 

"תקנון הפעילות" -הוראות תקנון פעילות זה לעיל ולהלן.

 

 1. כללי
   

  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון הפעילות לפרסומים אחרים בדבר הפעילות, למעט הודעה רשמית מטעם החברה בדבר שינוי תקנון הפעילות, תגברנה הוראות תקנון הפעילות לכל דבר ועניין.

  2. תקנון הפעילות עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והתקנון המעודכן יהיה זמין בעמוד הפעילות. נוסחו המחייב של תקנון הפעילות בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף ו/או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. האחריות לבדיקת הנוסח המעודכן המפורסם בעמוד הפעילות חלה על המשתתף בלבד.

  3. לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן ו/או לפרס, וקביעות החברה בעניינים אלה יהיו סופיות ומוחלטות ולא יבוא אחריהן דבר.

  4. מובהר כי הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה הזמינים בכתובת: www.grouphug.online/tnc, יחולו גם הם על הפעילות.

  5. בתקנון הפעילות נעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. עמכן הסליחה.

  6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים במסגרת הפעילות, לרבות כל תמונה ו/או הצגה כאמור הינם לצורכי המחשה בלבד. ככל שהמשתתף זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות מסוימת בצמוד לתיאור המוצר ו/או השירות המבוקש לבין המצב בפועל, יוכל המשתתף לפנות לחברה אשר תפעל לתקן זאת בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי על התמונה.
    

 2. הרשמה, השתתפות בפעילות וזכייה בפרס
   

  1. כל משתתף המעוניין להשתתף בפעילות יידרש לקרוא היטב את תקנון הפעילות בטרם ישתתף בפעילות ולאשרו במסגרת אישור תנאי השימוש. מבלי לגרוע מהאמור, מעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו את כל תנאי תקנון הפעילות והוראות הדין. אם אינך מסכים לתנאי תקנון הפעילות, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשתתפותך בפעילות.

  2. הפעילות תהא זמינה למשתתפי הכנס וייתכן גם באמצעות עמוד הפעילות ו/או פרסום במדיות שונות / רשתות החברתיות שבאמצעותם תבחר החברה לפרסם את הפעילות, כגון אתר הבית של החברה, פייסבוק, וטיק-טוק אינסטגרם וואטסאפ. משכך, השתתפות בפעילות כפופה, בין היתר ובנוסף להוראות התקנון והדין, גם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן מדיות / רשתות חברתיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הפעילות ואת אפשרות הכניסה אליה מכל פלטפורמה דיגיטלית כאמור ו/או להרחיב את הפעילות לפלטפורמות נוספות בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

  3. במהלך תקופת הפעילות יוזמנו המשתתפים להיכנס לעמוד הפעילות ולמלא אחר הוראות ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות התקנון / הפוסט הרלוונטי אם יפורסם.

  4. בתום תקופת הפעילות, יקבל צוות החברה החלטה אשר תהיה סופית ומוחלטת שאינה ניתנת לערעור, ויבחר את המשתתף/ים המועמד/ים לזכייה על פי קריטריונים מסוימים.

  5. לאחר בחירת צוות השופטים כאמור לעיל, החברה תפרסם את שם המועמד לזכייה בעמוד הפעילות ותיצור קשר עם אותו מועמד לזכייה, וזאת על מנת ליידע אותו בדבר מועמדותו לזכייה בפרס, במסגרתה יתבקש למסור את מספר הטלפון הנייד שלו לצורך יצירת קשר עמו (להלן "הודעת הזכייה הראשונה"). מובהר כי ככל שמועמד לזכייה לא הגיב על הודעת הזכייה הראשונה עד שלושה (3) ימים ממועד קבלתה, תפוג זכאותו ותבוטל זכייתו בפרס ומועמד אחר יהא מועמד לזכייה בפרס במקומו, ולא תהא למועמד לזכייה כאמור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך. מובהר כי המנגנון בסעיף זה יחזור על עצמו ככל שהמועמד לזכייה לא יגיב על הודעת הזכייה הראשונה וכל האמור בסעיף זה יהיה נכון כלפי כל מועמד לזכייה אשר החברה תיצור קשר לפי סעיף זה.

  6. לאחר שקיבל את הודעת הזכייה הראשונה ומסר לחברה את מספר הטלפון הנייד שלו לצורך יצירת קשר, תנסה החברה ליצור קשר עם אותו מועמד לזכייה באמצעות שיחה ו/או הודעת SMS/ הודעת לתיבת המייל ברשתות החברתיות לצורך מסירת פרטים אישיים נוספים כגון שם וכתובת דוא"ל (להלן "הודעת הזכייה השניה"). מובהר כי ככל שהחברה לא הצליחה להשלים את הודעת הזכייה השניה לרבות ליצור קשר עם המועמד לזכייה ו/או המועמד לזכייה לא חזר אל החברה עד שלושה (3) ימים ממועד ניסיון הקשר הראשוני של החברה לגבי הודעת הזכייה השניה עם המועמד לזכייה, תפוג זכאותו ותבוטל זכייתו בפרס ומועמד אחר יהא מועמד לזכייה בפרס במקומו, ולא תהא למועמד לזכייה כאמור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך. מובהר כי המנגנון בסעיף זה יחזור על עצמו ככל שהמועמד לזכייה לא יגיב על הודעת הזכייה השניה וכל האמור בסעיף זה יהיה נכון כלפי כל מועמד לזכייה אתו החברה תיצור קשר לפי סעיף זה.

  7. קיבל משתתף ו/או מועמד לזכייה הודעת זכייה כלשהי בשוגג, אשר אינה תואמת את פרטיו, ידווח על כך לחברה בהזדמנות הראשונה ולא יהא זכאי לקבל את הפרס.

  8. במסגרת הודעת הזכייה השניה, ולאחר זיהוי המשתתף כנדרש, החברה תעדכן אותו אודות דרכי מימוש הפרס, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. כמו כן, החברה תיידע את הזוכה אודות המועד האפשרי האחרון למימוש הפרס, ועל הזוכה לדאוג לממשו עד למועד זה, אשר על פי תקנון הפעילות לא יעלה על שלושים (30) ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה (להלן "תקופת המימוש").

  9. ככל שהזוכה לא ידאג לממש את הפרס במהלך תקופת המימוש, תוקפו של הפרס יפוג, והמועמד לזכייה שזכה בפרס לא יוכל עוד לממשו. במצב דברים זה, יבחר צוות השופטים הודעה אחרת כמקורית, מעניינת ויצירתית ביותר במסגרת הפעילות, ואותו משתתף אשר שלח אותה יהפוך למועמד לזכייה ו/או לזוכה החדש. המנגנון בסעיף זה יחזור על עצמו ככל שהזוכה לא ידאג לממש את הפרס וכל האמור בו יהיה נכון כלפי כל מועמד לזכייה אשר לא דאג לממש את הפרס במהלך תקופת המימוש. מובהר כי לחברה אין ולא תהא כל אחריות בשל אי-יכולת למימוש הפרס מפאת תום תקופת המימוש ו/או אי יכולת למימוש הפרס במהלך התקופה בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה.

  10. הפרס שיחולק במסגרת הפעילות אינו ניתן להחלפה, לשינוי ו/או להמרה על-ידי הזוכה לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

  11. כניסה לעמוד הפעילות והשתתפות בפעילות אינן מהוות ראיה ו/או הבטחה לקבלת הפרס.

  12. על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף לבצע רכישה מלאה וסופית של מנוי הלידה של החברה בסכום המפורסם שמתקשר לפעילות.

  13. המשתתף מתחייב להשתתף בפעילות באופן הוגן ובתום לב, ולהימנע מכל מעשה או מחדל אשר יכול להטות את הזכייה בשיטות בלתי הוגנות, ומכל פעילות אשר יש בה להטיל דופי ו/או לפגוע ו/או לבזות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או מהמשתתפים האחרים.

  14. מובהר כי החברה רשאית לפסול כל משתתף ו/או מועמד לזכייה מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס במידה שלא יעמוד בתנאי תקנון הפעילות ו/או בהוראות הדין. למשתתף כאמור לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך. קבלת הפרס בכפוף להוראות תקנון הפעילות והדין.
    

 3. אחריות

  1. החברה, מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לאיכות ו/או טיב הפרס ו/או לנזקים, הוצאות ו/או תקלות בקשר עם הפרס ו/או מימושו. מימוש הפרס יהא באחריות הזוכה בלבד ובהתאם לדין, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.

  2. האחריות המלאה בכל דין לטיב, איכות, נכונות ומהימנות הפרס הינה על גברת יסמין שורקי נורבש – יועצת שינה ומלווה התפתחותית.

  3. המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו נערכת ומתאפשרת באמצעות מערכות טכנולוגיות וזמינה רק ככל שהחיבור לרשת האינטרנט זמין ופועל. משכך, המשתתף מודע לכך שעשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בין אם במערכות החברה ו/או ברשת האינטרנט ו/או תקלות אשר מקורן במשתתף עצמו ו/או בספק התקשורת וכיוצא באלה, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס ו/או מימוש הפרס על אף היותו מועמד לזכייה בפרס או היותו הזוכה בפרס, והמשתתף ו/או הזוכה מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, וכי בכל מקרה המשתתף ו/או הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.

  4. בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף, כי כל תקלה, שיבוש, איחור או הפרעה אשר מקורם בכוח עליון, לרבות מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, מגפה וכיוצא באלה, בין בישראל ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרת תקנון הפעילות, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

  5. החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, הפרעות, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה רשאית לנקוט בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי בכל צעד על מנת למזער ו/או לתקן את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

  6. בכל מקרה בו יוכח, כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהא החברה פטורה מאחריות.
    

 4. המשתתף מצהיר ומאשר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה בה (או אי זכייה) ו/או לפרס (או אי קבלת הפרס). המשתתף מודע ומסכים לכך שההשתתפות בפעילות ו/או זכייה שלו בפרס אם תיזקף לזכותו, הינה באחריותו הבלעדית וכי אין ולא תהא לחברה ו/או למי מטעמה אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למשתתף ו/או מועמד לזכייה ו/או זוכה בקשר עם הפעילות ו/או הפרס, לרבות בקשר עם המכשירים המשמשים את המשתתף לצורך הפעילות ו/או מימוש הפרס.

   

 5. בעלות וזכויות קניין רוחני
   

  1. הפעילות כולה, לרבות כל התכנים המופיעים בעמוד הפעילות, לרבות עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו ו/או וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר (להלן "התוכן" או "התכנים") הנם קניינה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה, והם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני החלים. חל איסור מוחלט להכניס בתכנים שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

  2. כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו) בקשר עם הפעילות ו/או התכנים, ובכלל זאת שם המתחם, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, עיצובים, זכויות כלכליות, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגת ועיצוב הפעילות וכן כל עניין או פרט אחר הקשורים בהם, היו ויישארו רכושה המלא והבלעדי של החברה. לפיכך, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל תוכן הפעילות ו/או התכנים.

  3. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים, ובין היתר, כאשר נדרש הדבר, באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים. ככל שמשתתף ו/או גורם כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג בפעילות ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו, עליו ליידע את החברה על כך בהקדם באמצעות מסירת הודעה בכתב באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של החברה כפי שמופיעה בתקנון הפעילות, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהפעילות והשימוש בו ייפסק.

  4. ככל שהפעילות תכיל תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתתף לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה בפעילות (להלן "תוכן של צד שלישי"), אזי כניסה ו/או שימוש של המשתתף בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר ביחס לתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי ואינם בשליטת החברה, והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ואין ולא תהא לה כל אחריות בגין כך.

  5. המשתתף מצהיר ומאשר בזאת כי יש בידיו את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים (כלכליות ומוסריות), ככל שקיימות, הנובעות או קשורות להשתתפותו בפעילות או מההודעות שנשלחו על ידו בנוגע לפעילות (להלן "תוכן המשתתף") וכי התוכן המשתתף אם יהיה כזה, נכתב על-ידו וכי הוא נקי מזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, המשתתף מתחייב בפני החברה כי התוכן המשתתף אינו מהוות הפרה של הוראות הדין ו/או הסכם, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים של צדדים שלישיים, דיני לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בשם טוב של אדם ו/או גוף כלשהו, הפרה של דיני הגנת הפרטיות, הטעיה של צרכן, פרסום מידע שקרי, מטעה ו/או מסולף ו/או פרסום המקים עילה לתביעה ו/או אחריות אזרחית ו/או העלול לגרום לחברה נזק / הוצאה / הפסד / אבדן הכנסה כלשהם וכיו"ב.

  6. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות זכויות כלכליות ומוסריות, ככל שקיימות, בתוכן המשתתף, והזכויות בתוכן המשתתף מועברות בזאת לחברה באופן מפורש, תמידי ובלתי חוזר.

  7. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוכן המשתתף (אם יהיה כזה) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אך לא רק, לשמור, להעתיק, להעביר, להפיץ, להציג, לשווק, לשדר, לשכפל, לעבד, לערוך, לבצע בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיונות משנה, לפרסם וכדומה את תוכן המשתתף כאמור, כולו או חלקו, בכלל אמצעי המדיה השונים לרבות טלוויזיה, עיתונות, שילוט ומסכי חוצות, אתרי האינטרנט של החברה ו/או של צדדים שלישיים, רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות וכן בכל פורמט ו/או צורה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  8. ידוע למשתתף והוא מסכים כי לחברה ו/או למי מטעמה אין ולא תהא כל אחריות בקשר עם תוכן המשתתף ו/או שימוש בו, וכי במקרה שייגרם כל נזק כתוצאה מהאמור הוא יהיה האחראי המלא והבלעדי לכך ויפצה ו/או ישפה את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, אבדן הכנסה והוצאה שייגרמו לה בגין כך, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כלל האמור לעיל ובכלל.

    

 6. פרטיות ואבטחת מידע
   

  1. כאמור לעיל, בעמוד הפעילות ו/או במסגרת הודעות הזכייה ו/או במסגרת מימוש הפרס יידרשו המשתתפים למסור פרטים אישיים מסוימים. החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתתפים, ולהגן על המידע שלהם. החברה תפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה אשר זמינה בכתובת: www.grouphug.online/tnc השתתפותך בפעילות זו ו/או מימוש הפרס מעידים על עצם הסכמתך גם למדיניות הפרטיות של החברה.

  2. לחברה מאגרי מידע בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתתפים במסגרת הפעילות, המיועדים, בין היתר, לניהול ותפעול הפעילות, ניהול קשרי לקוחות החברה ומתן שירות, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים ו/או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך תפעול וניהול מכירות, גיוס, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות באמצעות קיום מבצעים ותמריצים, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתתף כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, ככל שלא יימסרו הפרטים המבוקשים בעמוד הפעילות ו/או במסגרת הודעות הזכייה ו/או במסגרת מימוש הפרס, המשתתף לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לממש את זכייתו.

  3. המשתתף מצהיר כי כל המידע שימסור במסגרת בפעילות הינו נכון, אמין ומדויק וכי המידע נמסר בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים אשר יגרמו לחברה עקב כך.

  4. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על סודיות המידע של המשתתפים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות על מנת למנוע חדירה למערכותיה וסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתתפים, אולם כידוע אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.

  5. בהשתתפותך בפעילות, המשתתף מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתתף, מעת לעת, באמצעים דיגיטליים לרבות דוא"ל ו/או מסרונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתתף מודע כי יש ביכולתו לבקש מהחברה להסירו מרשימת התפוצה לקבלת דיוורים פרסומיים בכל עת, ובקשה כאמור תיעשה בהתאם להוראות להסרה מרשימת תפוצה אשר יפורטו בדיוורים הפרסומיים שתשלח החברה.

  6. מבלי לגרוע מהוראות תקנון הפעילות, הזוכה מסכים במפורש כי החברה תוכל לעשות שימוש בפרטיו, לרבות מידע אישי כגון שמו, תמונתו, וכדומה, לצריכה השונים במסגרת הפעילות ובפרט לשם פרסום פרטים ותמונות אודות זכייתו, באמצעים כמפורט גם לעיל. 

  7. החברה תהא רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין ו/או דרישת רשות מוסמכת.

    

 7. שונות
   

  1. בהשתתפותו בפעילות המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את תקנון הפעילות, הוא מסכים כי הוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

  2. הפעילות, לרבות כל התכנים המופיעים בה מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעת למשתתפים כמות שהיא (AS IS). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע בפעילות יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי בפעילות.

  3. ההשתתפות בפעילות אסורה על החברה, עובדיה, מנהליה ושותפיה של החברה ובני משפחותיהם.

  4. להסרת ספק, הפעילות בהתאם להוראות התקנון אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין.

  5. הדין החל על תקנון פעילות זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

  6. המשתתף מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

    

 8. יצירת קשר
   

  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתתף יוכל לפנות לחברה בכתובת הדוא"ל: contact@grouphug.online  בכל תכתובת לחברה יש לכלול את הפרטים המלאים ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בתוך זמן סביר.

 

 

מדיניות פרטיות

 

מהי מדיניות הפרטיות?
 

מפעילי השירות מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים העושים שימוש בשירות המוצע על ידי מפעילי השירות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בשירות (להלן: "המדיניות"). המדיניות סוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשים מפעילי השירות במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות ומהמסמכים המחייבים. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות פרטיות זו מתייחסת למשתמשים העושים שימוש בשירות המוצע על ידי מפעילי השירות.רישום לשירות ומסירת מידע למפעילי השירות
 

במהלך הרישום לשירות תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל פעילה, גילך וכיו"ב. משתמש שנרשם, יתבקש גם למסור פרטי אמצעי תשלום וכל מידע נוסף הדרוש לשם רכישת מנוי של השירות ושירותי פרסום בשירות ככל שיהיו. מפעילי השירות אינם נוהגים לשמור את פרטי אמצעי התשלום.

בנוסף, כאשר אתה נרשם לשירות כמשתמש, וכן במסגרת שימושך בשירות, אנו עשויים לדרוש ממך מידע נוסף, ובכלל זה פירוט בנוגע לנושאים ומקרים אישיים ופרטיים בגינם אתה פונה לשירות. דרישות אלה הינן לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות. מפעילי השירות רשאים לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום שונות.

במידה ותרצה לפנות אל מפעילי השירות באמצעות דרכי יצירת הקשר המקוון שמעמידים מפעילי השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך. מפעילי השירות עשויים לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמם קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולם, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילי השירות או בעת תיאום מפגשים מקוונים ו/או פרונטליים במסגרת השירות.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הפעולה המבוקשת.

יובהר כי לא קיימת דרישה חוקית למסור פרטים אלו והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אך ייתכן שלא נוכל להעניק לך את השירות המבוקש או ליצור איתך קשר ללא מסירתם.

 

 

בכל אחד אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

נבהיר כי כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למפעילי השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
 

הפרטים שתמסור כאמור לעיל יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילי השירות. מפעילי השירות לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לך ואתה מסכים כי הנהלת השירות רשאית לפרסם את שמך לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

במידה ותידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לשירותים המחייבים רישום, וכדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות, עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה אחת למספר חודשים לפחות. הנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך בשירות ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

מפעילי השירות רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים - 

·    אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;

·    אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילי השירות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילי השירות;

·    אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

·    אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;

·    אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;

·    אם מסרת את הגישה לחשבונך בשירות לשימוש של צד שלישי;

·    אם פעלת באופן יזום כדי לעקוף הגבלות ו/או תנאים ו/או הגדרות הכלולים ומוגדרים בשירות;

·    אם יש לך חוב כספי למפעילי השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;

·    עם הפסקת פעילות מפעילי השירות או סיום פעילותו של השירות;

·    לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;

·    בכל מקרה אחר בו מפעילי השירות סבורים כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.


מפעילי השירות עשויים להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

​​
 

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך
 

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילי השירות באמצעות דרכי יצירת הקשר באתר מפעילי השירות.  נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

​​
 

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות
 

בעת שאתה משתמש בשירות לרבות כנותן שירות, יאספו מפעילי השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות תוכן שיצרת בשירות, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש ותצוגה שביצעת, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, מפעילי השירות רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.


 

מידע מהשירות שאתה משתף ברשתות חברתיות
 

מפעילי השירות עשויים להעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור מידע ותכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. כמפורט לעיל, תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

כאמור, הפלטפורמות כוללות גם מידע ותכנים הנמסרים מטעם משתמשי השירות. מידע ותכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים והמידע שאתה מעלה ומפרסם באזורים פומביים בפלטפורמות, אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.

 

 

השימוש במידע
 

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאספו מפעילי השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות -
 

·    כדי לאפשר לך להשתמש בפלטפורמות ובתכנים הכלולים בהן ולשם קבלת השירות לרבות במסגרת מפגשים מקוונים ו/או מפגשים פרונטליים;

·    כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

·    כדי לשפר ולהעשיר את המידע, השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור מידע, שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילי השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 

·    כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;

·    כדי לאפשר למפעילי השירות את האפשרות לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של מפעילי השירות ו/או נותני שירות המציעים את שירותיהם במסגרת האתר ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך.

·    ליצירת קשר איתך כשמפעילי השירות או נותני השירות סבורים שקיים צורך בכך;

·    לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

·    לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

·    כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילי השירות סבורים בתום לב כי עליה לעשות כן;

·    לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות. 


 

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים
 

מפעילי השירות לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן -

·    ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות, לרבות העברת מידע לנותני השירות המציעים את שירותיהם ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

·    אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

·    אם יתקבל בידי מפעילי השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

·    בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי השירות, נותני השירות, או מי מטעמם;

·    בכל מקרה שמפעילי השירות יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

·    לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילי השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

·    לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילי השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מפעילי השירות לא יחשפו בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

·    אם מפעילי השירות יארגנו את פעילותם או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או יתמזגו עם גוף אחר, או ימזגו את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - הם יהיו זכאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילי השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

·    על-פי בקשתך המפורשת.

 

היכן נשמר המידע?
 

המידע שמפעילי השירות אוספים נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא בישראל וכן גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות לאיסוף ו/או ניתוח של מידע ביחס לאופן השימוש השירות, כמתואר לעיל). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 


 

Cookies

מפעילי השירות עשויים להשתמש בפלטפורמות ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

 

ייתכן ובפעילות של השירות, ייעשה שימוש בעוגיות וכלים דומים (כמו כלי ׳פיקסל׳ של פייסבוק למשל) על ידי צדדים שלישיים, כדי לפרסם לך באופן מדויק וממוקד.

 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

 

​​

​דיוור פרסומי והודעות
 

ככל שנתת את הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילי השירות ו/או מי מטעמם, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילי השירות במהלך הרישום לשירות, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירות באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילי השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. יובהר כי באפשרותך לסרב לקבל את דבר הפרסומת באותו אופן בו הוא נשלח אליך.

בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש ביישומון שבניהול מפעילי השירות, ככל שיהיה כזה (ככל ומכשיר הקצה שברשותך תומך בכך), ייתכן ותתבקש לאשר קבלת הודעות מתפרצות מהיישומון (Push Notifications). במידה ותאשר קבלת הודעות כאמור, עשויה מפעילת השירות לשלוח אליך הודעות מסוג זה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

 

​​

אבטחת מידע
 

מפעילי השירות מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיהם. לשם שמירת המידע, הם מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילי השירות אינם מתחייבים, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילי השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

​​

זכות לעיין במידע
 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. כדי לעשות כן, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת דוא"ל contact@grouphug.online .

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות. מידע הדרוש למפעילי השירות, לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי מפעילת השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.


 

שינויים במדיניות הפרטיות
 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בפלטפורמות. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בפלטפורמות או בשירות.

 

תאריך עדכון: 5.9.2022

הצהרת נגישות

 

כללי
 

כמפעילת פלטפורמה הפונה לקהל רחב ומגוון, חברתנו שואפת לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, אנו משקיעים מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה.

בימים אלה, בשלו התנאים ליישם את התאמות הנגישות באתר שלנו ואנו עובדים כדי להשלימן בהקדם. התאמות אלה מבוצעות בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013 ,לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות 2.0WCAG לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
 

כיצד אנו דואגים להנגיש את האתר:
 

 • קישורים בתחילת הדף המאפשרים דילוג לתוכן.

 • תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות (בתהליכי הטמעה).

 • הטמעת חוקי ARIA העוזרים לפרש את תוכן האתר בצורה מדויקת וטובה יותר (בתהליכי הטמעה)..

 • הנגשת תפריטים, טפסים, היררכיית כותרות, רכיב טאבים, חלונות קופצים (pop-ups) ועוד.
   

כדי לנווט באתר בעזרת המקלדת השתמשו בכפתור ה-Tab. כל לחיצה עליו תעביר אותכם ללינק הבא. לחיצה על Shift + Tab תחזיר אתכם ללינק הקודם. שינוי גודל הגופן מתבצע באמצעות המקלדת, עבור הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +, עבור הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl –
 

פרטי אחראי נגישות בחברה
 

שם: אודי

אימייל: contact@grouphug.online

נתקלתם בבעיה? אנחנו רוצים לשמוע ולעזור!
 

אנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו\או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר, אל תהסס\י לדווח לנו לכתובת המייל המופיעה למעלה.

אנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

 


 

עדכון אחרון לתנאי השימוש, הפרטיות, ביטולים והצהרת הפרטיות: 17/05/2023

פרטיותל
הצרת נגישות
הצהרת נגישות
bottom of page